Vilkår og Betingelser

Standard vilkår og betingelser fra Forbrugerstyrelsen

Når du handler på mokki.com, er købet reguleret af følgende salgsbetingelser for forbrugerkøb af varer over internettet. Forbrugerkøb over internettet er hovedsageligt reguleret af aftaleloven, forbrugerkøbeloven, markedsføringsloven, fortrydelsesretsloven og e-handelsloven. Disse love giver dig som forbruger umistelige rettigheder. Lovene er tilgængelige på lovdata.no.

Det understreges, at vilkårene i denne aftale ikke skal forstås som nogen begrænsning af de lovbestemte rettigheder, men angiver parternes, i dette tilfælde mokki.com og dig som kunde, vigtigste rettigheder og forpligtelser mht. handelen. 

Det primære udgangspunkt i disse salgsbetingelser er udarbejdet og anbefalet af Forbrugerstyrelsen. Se forbrukertilsynet.no for mere information.

Indholdsfortegnelse

 1. Aftalen
 2. Partene
 3. Pris
 4. Indgåelse af en aftale
 5. Betaling
 6. Levering
 7. Risikoen ved varen
 8. Fortrydelsesret
 9. Forsinkelse og manglende levering
  A. Købers rettigheder og frist for reklamation
 10. Fejl ved varen - købers rettigheder og klagefrist
 11. Sælgers rettigheder i tilfælde af købers misligholdelse
 12. Garanti
 13. Personlige oplysninger
 14. Konfliktløsning
 15. Tvister og love

1 AFTALEN

Aftalen består af disse salgsbetingelser, oplysninger givet i betalingsløsningen (Klarna, VIPPS, Bambora eller Stripe kortbetaling) og eventuelle særligt aftalte vilkår. I tilfælde af en eventuel konflikt mellem oplysningerne, vil det, der specifikt er aftalt mellem parterne, være gældende, så længe det ikke strider mod ufravigelig lovgivning.

Aftalen vil desuden blive suppleret med relevante lovbestemmelser, der regulerer køb af varer mellem virksomheder og forbrugere. I dette tilfælde MOKKI AS, og dig som kunde hos mokki.com.

2 PARTENE

Sælger er MOKKI AS, Tvetenveien 158, 0671 Oslo, kundeservice@mokki.no, NO 986 011 676 moms, og beskrives i det følgende som sælger.

Køberen er den forbruger, der afgiver ordren på mokki.com, og i det følgende kaldes køberen.

3 PRIS

Den angivne pris for varen og tjenesterne er den samlede pris, som køberen skal betale. Denne pris inkluderer alle skatter og ekstra omkostninger. Meromkostninger, som sælger før købet ikke har oplyst om, skal køber ikke afholde.

4 INDGÅELSE AF AFTALE

Aftalen er bindende for begge parter, når køber har sendt sin ordre til sælger.

Aftalen er dog ikke bindende, hvis der har været taste- eller tastefejl i tilbuddet fra sælger, i bestillingsløsningen i netbutikken eller i købers bestilling. Og den anden part indså eller burde have indset, at en sådan fejl eksisterede.

5 BETALING

Sælger kan kræve betaling for varen fra det tidspunkt, den er sendt fra sælger til køber. 

Hvis køber bruger kreditkort eller betalingskort ved betaling, kan sælger reservere købsprisen på kortet ved bestilling. Kortet debiteres samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, udstedes fakturaen til køber, når varen afsendes. Betalingsfristen er angivet på fakturaen og er minimum 14 dage fra modtagelsen.

Købere under 18 år kan ikke betale med en efterfølgende faktura.

6 LEVERING

Levering sker, når køber eller dennes repræsentant har overtaget tingen/genstanden.

Hvis leveringstilbuddet ikke fremgår af bestillingsløsningen, skal sælger levere varen til køber uden unødig forsinkelse og senest 30 dage efter bestillingen fra kunden. Varen skal afleveres til køber, medmindre andet er aftalt mellem parterne.

7 DEN RISIKO FOR PRODUKTET

Risikoen for varerne overgår til køber, når denne eller dennes repræsentant har fået varen leveret i henhold til punkt 6. 

8 FORTRYDELSESRETTER

Medmindre aftalen er undtaget fortrydelsesretten, kan køber fortryde købet af varen i henhold til fortrydelsesretsloven. Hos Forbrugerrådet finder du mere information om fortrydelsesret og fortrydelsesretsloven, læs mere her: https://www.forbrukerradet.no/forside/angrer-du-pa-et-kjop/ < /p>

Køber skal give sælger besked om brugen af fortrydelsesretten inden 14 dage fra fristens begyndelse. Fristen omfatter alle kalenderdage. Hvis fristen udløber på en lørdag, helligdag eller helligdag, forlænges fristen til nærmeste hverdag.

Fortrydelsesfristen anses for overholdt, hvis meddelelse sendes inden fristens udløb. Køber har bevisbyrden for, at fortrydelsesretten er udnyttet, og meddelelsen bør derfor ske skriftligt (fortrydelsesretsblanket, e-mail eller brev).

Annulleringsperioden begynder at løbe:

 • Ved køb af enkelte varer løber fortrydelsesfristen fra dagen efter varen/varerne er modtaget.
 • Består købet af flere leverancer, løber fortrydelsesfristen fra dagen efter sidste levering er modtaget.

Fortrydelsesfristen forlænges til 12 måneder efter udløbet af den oprindelige frist, hvis sælger ikke inden aftalens indgåelse oplyser, at der er fortrydelsesret og en standardiseret fortrydelsesformular. Det samme gælder ved manglende information om vilkår, frister og procedurer for udnyttelse af fortrydelsesretten. Hvis den erhvervsdrivende afgiver oplysningerne i løbet af disse 12 måneder, udløber fortrydelsesfristen stadig 14 dage efter den dag, hvor køber modtog oplysningerne.

Ved brug af fortrydelsesretten skal varen returneres til sælger uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter meddelelse om brug af fortrydelsesretten er givet. Køber afholder de direkte omkostninger ved returnering af varen, medmindre andet er aftalt, eller sælger har undladt at oplyse, at køber skal dække returneringsomkostningerne. Sælger kan ikke fastsætte et gebyr for købers brug af fortrydelsesretten.

Køber kan teste eller prøve varen på en forsvarlig måde for at fastslå varens art, egenskaber og funktion, uden at fortrydelsesretten bortfalder. Hvis test eller test af varen går ud over, hvad der er forsvarligt og nødvendigt, kan køber være ansvarlig for eventuel reduceret værdi af varen.

Sælger er forpligtet til at tilbagebetale købesummen til køber uden ugrundet ophold, og senest 14 dage efter, at sælger har fået meddelelse om købers beslutning om at gøre fortrydelsesretten gældende. Sælger har ret til at tilbageholde betaling, han har modtaget fra køber, eller indtil køber har fremlagt dokumentation for, at varen/varerne er returneret.

9 FORSINKELSE OG MANGLENDE LEVERING – KØBERS RETTIGHEDER OG FRIST FOR ANMELDELSE AF KRAV

Hvis sælger ikke leverer varen(e) eller leverer den(e) for sent i overensstemmelse med aftalen mellem parterne, og dette ikke skyldes køber eller forhold på købers side, kan køber pr. efter reglerne i forbrugerkøbelovens kapitel 5 tilbageholde købesummen. opfyldelse, hæve aftalen og/eller kræve erstatning fra sælger.

I tilfælde af et krav om misligholdelsesrettigheder bør meddelelsen af bevismæssige årsager være skriftlig (f.eks. e-mail).

Opfyldelse

Køberen kan fastholde købet og kræve opfyldelse af sælgeren. Køber kan dog ikke kræve opfyldelse, hvis der er en hindring, som sælger ikke kan overkomme, eller hvis opfyldelse vil medføre så store ulemper eller omkostninger for sælger, at det står i væsentligt misforhold til købers interesse i, at sælger opfylder. Skulle vanskelighederne forsvinde inden for rimelig tid, kan køber stadig kræve opfyldelse. Køber mister sin ret til at kræve opfyldelse, hvis han venter urimeligt længe med at fremme kravet. 

Annullering

Hvis sælger ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal køber opfordre sælger til at levere inden for en rimelig yderligere frist for opfyldelse. Hvis sælger ikke leverer varen inden for den ekstra frist, kan køber hæve købet. Køber kan dog straks hæve købet, hvis sælger nægter at levere varen. Det samme gælder, hvis levering til det aftalte tidspunkt var afgørende for aftalens indgåelse, eller hvis køber har meddelt sælger, at leveringstidspunktet er afgørende. 

Hvis varen/varen leveres efter den af forbrugeren fastsatte tillægsfrist eller efter leveringstidspunktet, der var afgørende for aftalens indgåelse, skal kravet om fortrydelse fremsættes inden for rimelig tid efter, at køber fik kendskab til af leveringen. 

Udskiftning

Køber kan kræve erstatning for et mindre tab som følge af forsinkelsen. Dette gælder dog ikke, hvis sælger godtgør, at forsinkelsen skyldes en hindring uden for sælgers kontrol, som ikke med rimelighed kunne have været taget i betragtning på aftaletidspunktet, undgået eller overvundet følgende. 

10 MANGEL PÅ VAREN - KØBERS RETTIGHEDER OG KLAGEFRIST

Hvis der er en mangel ved varen, skal køber inden for rimelig tid efter, at den er opdaget eller burde være opdaget, meddele sælger, at han vil påberåbe sig manglen. Køber har altid klaget rettidigt, hvis det sker inden for 2 måneder. fra manglen blev opdaget eller burde være blevet opdaget. Reklamation kan ske senest to år efter, at køber har overtaget varen. Hvis produktet eller dele heraf er beregnet til at holde væsentligt længere end to år, er klagefristen fem år.

Hvis varen har en mangel, og dette ikke skyldes køber eller forhold på købers side, kan køber efter reglerne i forbrugerkøbelovens kapitel 6 tilbageholde købesummen, vælge rettelse og evt. omlevering, kræve prisnedslag, kræve ophævelse af aftalen og/eller kræve erstatning fra sælger.

Klager til sælger skal fremsættes skriftligt.

Rettelse eller omlevering

Køberen kan vælge mellem at påberåbe sig manglen eller at rette leveringen af lignende varer. Sælger kan dog modsætte sig købers krav, hvis kravets gennemførelse er umulig, eller sælger forårsager urimelige omkostninger. Berigtigelse eller omlevering skal ske inden for rimelig tid. Sælger er som udgangspunkt ikke berettiget til at foretage mere end to afhjælpningsforsøg for samme mangel.

Prisnedsættelse

Køber kan kræve et passende prisafslag, hvis varen ikke rettes eller returneres. Det betyder, at forholdet mellem nedsat og aftalt pris svarer til forholdet mellem varens værdi i mangelfuld kontraktlig stand. Hvis der er særlige grunde til det, kan prisafslaget i stedet sættes lig med manglens betydning for køber.

Annullering

Hvis varen ikke er blevet repareret eller returneret, kan køber også fortryde købet, når manglen ikke er uvæsentlig.

11 SÆLGERS RETTIGHEDER I TILFÆLDE AF KØBERS SKUFFELSE

Hvis køb af en sådan ikke betaler sig, eller opfylder de øvrige forpligtelser i henhold til aftalen eller loven, og dette ikke skyldes sælger eller forhold fra sælgers side, kan sælger efter reglerne i forbrugerkøbelovens kapitel 9 efter omstændighederne tilbageholde varen kræve erstatning fra køber. Sælger vil også kunne kræve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimeligt gebyr for uafhentede varer efter omstændighederne. 

Opfyldelse

Sælger kan fastholde købet og kræve, at køber betaler købesummen. Hvis varen ikke bliver leveret, mister sælger sin ret, hvis han venter urimeligt længe med at fremme kravet.

Annullering

Sælger kan hæve aftalen, hvis der er væsentlig misligholdelse eller anden væsentlig misligholdelse fra købers side. Sælger kan stadig ikke fortryde, hvis hele købesummen er betalt. Hvis sælger fastsætter en rimelig yderligere frist for opfyldelse, og køber ikke betaler inden for denne frist, kan sælger annullere købet.

Forsinket betaling / inkassogebyr

Hvis køber ikke betaler købesummen i henhold til aftalen, kan sælger kræve renter af købesummen i henhold til morarenteloven. Ved manglende betaling vil krankravet efter forudgående varsel blive sendt til afhentning. Køber kan herefter holdes ansvarlig for gebyrer efter inkassoloven.

Gebyr for uafhentede ikke-forudbetalte varer

Hvis køber undlader at afhente ubetalte varer, kan sælger opkræve et gebyr fra køber. Gebyret skal maksimalt dække sælgers faktiske udgifter til levering af varen til køber. Et sådant gebyr kan ikke opkræves af købere under 18 år.

12 GARANTI

Garanti givet af sælger eller producent giver køber rettigheder ud over dem, som køber allerede har i henhold til obligatorisk lovgivning. En garanti medfører således ingen begrænsninger i købers reklamations- og reklamationsret i tilfælde af forsinkelse eller mangler i henhold til punkt 9 og 10. 

13 PERSONOPLYSNINGER

Den person, der er ansvarlig for behandlingen af indsamlede personoplysninger, er sælgeren. Medmindre køber er indforstået med andet, må sælger i henhold til persondataloven kun indsamle og opbevare de personoplysninger, der er nødvendige for, at sælger kan varetage forpligtelserne i henhold til aftalen. Købers personoplysninger videregives kun til andre, hvis det er nødvendigt for sælger for at gennemføre aftalen med køber, eller i lovbestemte tilfælde. 

14 KONFLIKTLØSNING

Klager rettes til sælger inden for rimelig tid, jf. pkt. § 9 og 10. Parterne skal forsøge at løse eventuelle tvister i mindelighed. Hvis dette ikke lykkes, kan køber kontakte Forbrugerrådet med henblik på mægling.

15 TVISTER OG LOVE

Norsk lov gælder for alle køb foretaget under disse vilkår. Tvister om køb i henhold til disse vilkår skal udelukkende behandles af en norsk domstol.

Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål til vores salgsbetingelser, bedes du kontakte os på kundeservice@mokki.no